DNA:s nya allmänna avtalsvillkor för privatkunder och specialvillkor för prepaid fr.o.m. 1.2.2021

DNA Ab:s nya allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder träder i kraft 1.2.2021 och ersätter villkoren som trädde i kraft 1.7.2015.

Avtalsvillkoren har förhandlats fram av Finska centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik FiCom rf i samarbete med konsumentombudsmannen och Transport- och kommunikationsverket.

De ändringar som gjorts i villkoren beror till merparten på ändringar i tvingande lagstiftning. Nästan alla ändringar av villkoren är till konsumenternas fördel.

Ändringarna i avtalsvillkoren kräver inga åtgärder av dig. Egenskaperna och priserna i det nuvarande abonnemanget och/eller tjänsten förblir oförändrade.

De viktigaste ändringarna av villkoren:

  • Lagts till omnämnande om förhandsuppgifter som ska lämnas till kunden före avtalet och om kraven på deras utformning samt om avtalssammandrag (punkt 2.1)
  • I fortsättningen är kunden skyldig att betala avgifterna som baserar sig på avtalet om kommunikationstjänst först från den dag när anslutningen är tillgänglig (punkterna 3.1 och 5.1)
  • Kundens ansvar för användning av Tjänsten har preciserats, om hen har överlåtit tjänsten till en tredje part (punkterna 4.2 och 7.1)
  • Lagts till principerna för roaming inom EU- och EES-området (punkt 4.6)
  • Lagts till punkt enligt vilken kunden inte har rätt att häva ett tidsbundet avtal, om avtalsvillkoren ändras utifrån en ändring av lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut (punkt 11.2)
  • När teleföretaget ändrar avtalsvillkoren, har kunden rätt att säga upp avtalet eller tjänsten att upphöra två veckor från uppsägningen när det tidigare var möjligt att avsluta det genast (punkt 12).
De nya villkoren är tillgängliga och kan läsas här eller på www.dna.fi/hinnastot-ja-ehdot .

Angående prepaid-abonnemang är de viktigaste förändringarna följande punkter:

- Specifierat kvoten för skälig användning per abonnemangstyp (punkt 3)
- Kopierat dit samma paragrafer angående dataöverföring och roaming som redan finns i mobiltelefonabonnemangens specialvillkor (punkt 4 och 5)
- förtydligat texten angående återbetalning av laddat saldo (punkt 8)

De nya villkoren för prepaid hittar du här

DNA Linda L Kundrådgivare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.